പലവക

ലോൿഡൗൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സായാഹ്ന ദിനംപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന വിവിധ കൃതികളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ലഘുജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളിലേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികളാണു് ഈ താളിൽ പ്രധാനമായും നൽകിയിട്ടുള്ളതു്.

പ്രതികരണങ്ങൾ editors@sayahna.org-ലേയ്ക്കു് ഇമെയിലായി അയയ്ക്കുക.

ലഘുജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകൾ

അയ്മനം ജോൺ: xml html

ഇ ഹരികുമാർ: xml html

കെ ജി എസ്: xml html

കൃഷ്ണൻ നായർ എം: xml html

കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള: xml html

ഗിരിജ വി എം: xml html

തോമസ് സി ജെ: xml html

നിരഞ്ജൻ ടി ജി: xml html

നിസാർ അഹമ്മദ്: xml html

മംഗലാട്ട് രാഘവൻ: xml html

രഗില സജി: xml html

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി: xml html

സഞ്ജയൻ: xml html

Colophon

Title: Miscellaneous (ml: പലവക).

Author(s): Sayahna Foundation.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-08-13.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Biographical skethes, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: November 19, 2021.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: by . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: CVR; Editor: PK Ashok; Encoding: CVR.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.