എം കൃഷ്ണൻ നായർ: സാഹിത്യവാരഫലം
എം കൃഷ്ണൻ നായർ
images/Mkn-05.jpg
എം കൃഷ്ണൻ നായർ

36 വര്‍ഷത്തോളം തുടര്‍ച്ചയായി എം കൃഷ്ണൻ നായർ എഴുതിയ (1969 മുതല്‍ മരണത്തിനു ഒരാഴ്ച്ച മുന്‍പു വരെ) സാഹിത്യവാരഫലം ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മലയാളനാട് വാരികയിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുപോയതിനു ശേഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു ശേഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലോകസാഹിത്യത്തില്‍ അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം തെക്കേ അമേരിക്ക മുതല്‍ യൂറോപ്പു വരെയും, ആഫ്രിക്ക മുതല്‍ ജപ്പാൻ വരെയുമുള്ള എഴുത്തുകാരെ കേരളത്തിലെ വായനക്കാര്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തി. പാബ്ലോ നെരൂദ, മാര്‍ക്വേസ്, തോമസ് മാൻ, യസുനാരി കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാരെ മലയാളികളുടെ വായനാമേശയിൽ എത്തിക്കുന്നതില്‍ കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ പങ്കു ചെറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായിരുന്ന കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സാഹിത്യ വിമര്‍ശനത്തില്‍ കര്‍ശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകള്‍ മാത്രമാണ് സാഹിത്യമെന്നും മറ്റെല്ലാം വ്യര്‍ത്ഥവ്യായാമങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം ലേഖനങ്ങളെപ്പോലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും ഏഷണിയുടെയും ഒരു അവിയല്‍’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുകൊണ്ടാണല്ലൊ, ചുമട്ടുതൊഴിലാളികള്‍വരെയും 35 വര്‍ഷമായി സാഹിത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രസകരമായ രചനാശൈലിയും കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന നര്‍മവും മലയാളികളുടെ ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലത്തെ വായനക്കാര്‍ക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

സായാഹ്ന ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ
1969

mn-1969-08-24: pdf xml html

mn-1969-09-07: pdf xml html

mn-1969-09-21: pdf xml html

mn-1969-09-28: pdf xml html

mn-1969-10-05: pdf xml html

mn-1969-10-12: pdf xml html

mn-1969-10-19: pdf xml html

1970

mn-1970-03-15: pdf xml html

mn-1970-04-26: pdf xml html

mn-1970-05-03: pdf xml html

mn-1970-05-10: pdf xml html

mn-1970-05-24: pdf xml html

mn-1970-05-31: pdf xml html

mn-1970-06-07: pdf xml html

mn-1970-06-14: pdf xml html

mn-1970-06-28: pdf xml html

mn-1970-07-05: pdf xml html

mn-1970-07-12: pdf xml html

mn-1970-07-19: pdf xml html

mn-1970-07-26: pdf xml html

mn-1970-08-02: pdf xml html

mn-1970-08-09: pdf xml html

mn-1970-08-16: pdf xml html

mn-1970-08-30: pdf xml html

mn-1970-09-06: pdf xml html

mn-1970-09-27: pdf xml html

mn-1970-09-23: pdf xml html

mn-1970-10-20: pdf xml html

1971

mn-1971-03-24: pdf xml html

mn-1971-05-16: pdf xml html

mn-1971-05-23: pdf xml html

mn-1971-05-30: pdf xml html

mn-1971-06-06: pdf xml html

mn-1971-06-13: pdf xml html

mn-1971-06-20: pdf xml html

mn-1971-08-08: pdf xml html

mn-1971-08-15: pdf xml html

mn-1971-08-22: pdf xml html

mn-1971-09-05: pdf xml html

mn-1971-09-19: pdf xml html

mn-1971-09-26: pdf xml html

mn-1971-10-03: pdf xml html

mn-1971-10-10: pdf xml html

mn-1971-10-17: pdf xml html

mn-1971-10-31: pdf xml html

mn-1971-11-07: pdf xml html

mn-1971-11-14: pdf xml html

mn-1971-11-21: pdf xml html

mn-1971-11-28: pdf xml html

mn-1971-12-05: pdf xml html

mn-1971-12-12: pdf xml html

mn-1971-12-19: pdf xml html

mn-1971-12-26: pdf xml html

1983

kk-1983-11-27: pdf xml html

kk-1983-12-04: pdf xml html

kk-1983-12-11: pdf xml html

kk-1983-12-18: pdf xml html

kk-1983-12-25: pdf xml html

1984

kk-1984-01-05: pdf xml html

kk-1984-01-15: pdf xml html

kk-1984-01-22: pdf xml html

kk-1984-01-29: pdf xml html

kk-1984-02-05: pdf xml html

kk-1984-04-01: pdf xml html

kk-1984-06-10: pdf xml html

kk-1984-06-17: pdf xml html

kk-1984-06-24: pdf xml html

kk-1984-07-01: pdf xml html

kk-1984-07-08: pdf xml html

kk-1984-07-15: pdf xml html

kk-1984-07-22: pdf xml html

kk-1984-07-29: pdf xml html

kk-1984-08-05: pdf xml html

kk-1984-08-12: pdf xml html

kk-1984-08-19: pdf xml html

kk-1984-08-26: pdf xml html

kk-1984-09-02: pdf xml html

kk-1984-09-09: pdf xml html

kk-1984-09-16: pdf xml html

kk-1984-09-23: pdf xml html

kk-1984-09-30: pdf xml html

kk-1984-10-07: pdf xml html

kk-1984-10-14: pdf xml html

kk-1984-10-21: pdf xml html

kk-1984-10-28: pdf xml html

kk-1984-11-04: pdf xml html

kk-1984-11-11: pdf xml html

kk-1984-11-25: pdf xml html

kk-1984-12-02: pdf xml html

kk-1984-12-09: pdf xml html

kk-1984-12-16: pdf xml html

kk-1984-12-23: pdf xml html

kk-1984-12-30: pdf xml html

1985

kk-1985-01-06: pdf xml html

kk-1985-01-13: pdf xml html

kk-1985-01-20: pdf xml html

kk-1985-01-27: pdf xml html

kk-1985-02-10: pdf xml html

kk-1985-02-17: pdf xml html

kk-1985-02-24: pdf xml html

kk-1985-03-03: pdf xml html

kk-1985-03-10: pdf xml html

kk-1985-03-17: pdf xml html

kk-1985-03-24: pdf xml html

kk-1985-03-31: pdf xml html

kk-1985-04-07: pdf xml html

kk-1985-04-14: pdf xml html

kk-1985-04-21: pdf xml html

kk-1985-04-28: pdf xml html

kk-1985-05-05: pdf xml html

kk-1985-05-12: pdf xml html

kk-1985-05-19: pdf xml html

kk-1985-05-26: pdf xml html

kk-1985-06-02: pdf xml html

kk-1985-06-09: pdf xml html

kk-1985-06-16: pdf xml html

kk-1985-06-23: pdf xml html

kk-1985-06-30: pdf xml html

kk-1985-07-07: pdf xml html

kk-1985-07-14: pdf xml html

kk-1985-07-28: pdf xml html

kk-1985-08-04: pdf xml html

kk-1985-08-11: pdf xml html

kk-1985-08-18: pdf xml html

kk-1985-08-25: pdf xml html

kk-1985-09-01: pdf xml html

kk-1985-09-08: pdf xml html

kk-1985-09-15: pdf xml html

kk-1985-09-29: pdf xml html

kk-1985-10-13: pdf xml html

kk-1985-10-20: pdf xml html

kk-1985-10-27: pdf xml html

kk-1985-11-03: pdf xml html

kk-1985-11-10: pdf xml html

kk-1985-11-17: pdf xml html

kk-1985-11-24: pdf xml html

kk-1985-12-01: pdf xml html

kk-1985-12-08: pdf xml html

kk-1985-12-15: pdf xml html

kk-1985-12-22: pdf xml html

kk-1985-12-29: pdf xml html

1986

kk-1986-01-05: pdf xml html

kk-1986-01-12: pdf xml html

kk-1986-01-19: pdf xml html

kk-1986-01-26: pdf xml html

kk-1986-02-02: pdf xml html

kk-1986-02-09: pdf xml html

kk-1986-02-16: pdf xml html

kk-1986-02-23: pdf xml html

kk-1986-03-02: pdf xml html

kk-1986-03-09: pdf xml html

kk-1986-03-16: pdf xml html

kk-1986-03-23: pdf xml html

kk-1986-03-30: pdf xml html

kk-1986-04-06: pdf xml html

kk-1986-04-13: pdf xml html

kk-1986-04-20: pdf xml html

kk-1986-04-27: pdf xml html

kk-1986-05-04: pdf xml html

kk-1986-05-11: pdf xml html

kk-1986-05-18: pdf xml html

kk-1986-05-25: pdf xml html

kk-1986-06-01: pdf xml html

kk-1986-06-08: pdf xml html

kk-1986-06-15: pdf xml html

kk-1986-06-22: pdf xml html

kk-1986-06-29: pdf xml html

kk-1986-07-06: pdf xml html

kk-1986-07-13: pdf xml html

kk-1986-07-20: pdf xml html

kk-1986-07-27: pdf xml html

kk-1986-08-03: pdf xml html

kk-1986-08-10: pdf xml html

kk-1986-08-17: pdf xml html

kk-1986-08-31: pdf xml html

kk-1986-09-07: pdf xml html

kk-1986-09-14: pdf xml html

kk-1986-09-21: pdf xml html

kk-1986-09-28: pdf xml html

kk-1986-10-05: pdf xml html

kk-1986-10-12: pdf xml html

kk-1986-10-19: pdf xml html

kk-1986-10-26: pdf xml html

kk-1986-11-02: pdf xml html

kk-1986-11-09: pdf xml html

kk-1986-11-16: pdf xml html

kk-1986-11-23: pdf xml html

kk-1986-11-30: pdf xml html

kk-1986-12-07: pdf xml html

kk-1986-12-14: pdf xml html

kk-1986-12-21: pdf xml html

kk-1986-12-28: pdf xml html

1987

kk-1987-02-01: pdf xml html

kk-1987-02-22: pdf xml html

kk-1987-03-01: pdf xml html

kk-1987-03-08: pdf xml html

kk-1987-03-22: pdf xml html

kk-1987-03-29: pdf xml html

kk-1987-04-05: pdf xml html

kk-1987-04-12: pdf xml html

kk-1987-04-19: pdf xml html

kk-1987-04-26: pdf xml html

kk-1987-05-01: pdf xml html

kk-1987-05-03: pdf xml html

kk-1987-05-17: pdf xml html

kk-1987-05-31: pdf xml html

kk-1987-06-14: pdf xml html

kk-1987-07-19: pdf xml html

kk-1987-08-09: pdf xml html

kk-1987-09-13: pdf xml html

kk-1987-09-27: pdf xml html

kk-1987-10-04: pdf xml html

kk-1987-10-18: pdf xml html

kk-1987-10-25: pdf xml html

kk-1987-11-01: pdf xml html

kk-1987-11-08: pdf xml html

kk-1987-11-15: pdf xml html

kk-1987-11-22: pdf xml html

kk-1987-11-29: pdf xml html

kk-1987-12-08: pdf xml html

kk-1987-12-13: pdf xml html

kk-1987-12-27: pdf xml html

1988

kk-1988-01-10: pdf xml html

kk-1988-01-17: pdf xml html

kk-1988-01-24: pdf xml html

kk-1988-01-31: pdf xml html

kk-1988-02-07: pdf xml html

kk-1988-02-14: pdf xml html

kk-1988-02-21: pdf xml html

kk-1988-03-06: pdf xml html

kk-1988-04-24: pdf xml html

kk-1988-06-12: pdf xml html

kk-1988-06-26: pdf xml html

kk-1988-07-03: pdf xml html

kk-1988-08-07: pdf xml html

kk-1988-08-14: pdf xml html

kk-1988-08-21: pdf xml html

kk-1988-08-28: pdf xml html

kk-1988-09-11: pdf xml html

kk-1988-09-18: pdf xml html

kk-1988-10-02: pdf xml html

kk-1988-10-30: pdf xml html

kk-1988-11-13: pdf xml html

kk-1988-12-04: pdf xml html

1989

kk-1989-01-08: pdf xml html

kk-1989-03-12: pdf xml html

kk-1989-03-26: pdf xml html

kk-1989-06-18: pdf xml html

kk-1989-09-24: pdf xml html

kk-1989-12-31: pdf xml html

1990

kk-1990-01-21: pdf xml html

kk-1990-02-04: pdf xml html

kk-1990-02-25: pdf xml html

kk-1990-03-25: pdf xml html

kk-1990-04-01: pdf xml html

kk-1990-04-15: pdf xml html

kk-1990-04-22: pdf xml html

kk-1990-05-13: pdf xml html

kk-1990-05-20: pdf xml html

kk-1990-06-17: pdf xml html

kk-1990-07-01: pdf xml html

kk-1990-07-08: pdf xml html

kk-1990-08-05: pdf xml html

kk-1990-09-02: pdf xml html

kk-1990-10-07: pdf xml html

kk-1990-10-14: pdf xml html

kk-1990-11-04: pdf xml html

kk-1990-11-25: pdf xml html

kk-1990-12-23: pdf xml html

1991

kk-1991-01-13: pdf xml html

kk-1991-01-20: pdf xml html

kk-1991-01-27: pdf xml html

kk-1991-02-10: pdf xml html

kk-1991-03-03: pdf xml html

kk-1991-03-10: pdf xml html

kk-1991-03-31: pdf xml html

kk-1991-04-14: pdf xml html

kk-1991-04-21: pdf xml html

kk-1991-04-28: pdf xml html

kk-1991-06-09: pdf xml html

kk-1991-07-07: pdf xml html

kk-1991-07-14: pdf xml html

kk-1991-07-21: pdf xml html

kk-1991-07-28: pdf xml html

kk-1991-08-11: pdf xml html

kk-1991-08-18: pdf xml html

kk-1991-08-25: pdf xml html

kk-1991-09-22: pdf xml html

kk-1991-10-13: pdf xml html

kk-1991-10-20: pdf xml html

kk-1991-11-03: pdf xml html

kk-1991-11-24: pdf xml html

kk-1991-12-01: pdf xml html

kk-1991-12-08: pdf xml html

kk-1991-12-15: pdf xml html

kk-1991-12-22: pdf xml html

kk-1991-12-29: pdf xml html

1992

kk-1992-01-05: pdf xml html

kk-1992-01-19: pdf xml html

kk-1992-01-26: pdf xml html

kk-1992-02-02: pdf xml html

kk-1992-02-09: pdf xml html

kk-1992-03-01: pdf xml html

kk-1992-03-08: pdf xml html

kk-1992-03-29: pdf xml html

kk-1992-05-03: pdf xml html

kk-1992-05-17: pdf xml html

kk-1992-05-24: pdf xml html

kk-1992-06-14: pdf xml html

kk-1992-06-28: pdf xml html

kk-1992-07-05: pdf xml html

kk-1992-07-12: pdf xml html

kk-1992-08-16: pdf xml html

kk-1992-08-23: pdf xml html

kk-1992-08-30: pdf xml html

kk-1992-09-13: pdf xml html

kk-1992-09-27: pdf xml html

kk-1992-10-04: pdf xml html

kk-1992-10-18: pdf xml html

kk-1992-11-01: pdf xml html

kk-1992-11-29: pdf xml html

kk-1992-12-06: pdf xml html

kk-1992-12-20: pdf xml html

1993

kk-1993-01-03: pdf xml html

kk-1993-01-17: pdf xml html

kk-1993-02-14: pdf xml html

kk-1993-03-07: pdf xml html

kk-1993-04-11: pdf xml html

kk-1993-04-18: pdf xml html

kk-1993-05-09: pdf xml html

kk-1993-06-06: pdf xml html

kk-1993-06-13: pdf xml html

kk-1993-06-20: pdf xml html

kk-1993-06-27: pdf xml html

kk-1993-07-14: pdf xml html

kk-1993-10-03: pdf xml html

kk-1993-10-18: pdf xml html

kk-1993-10-24: pdf xml html

kk-1993-10-31: pdf xml html

kk-1993-11-14: pdf xml html

kk-1993-11-21: pdf xml html

kk-1993-12-19: pdf xml html

1994

kk-1994-02-20: pdf xml html

kk-1994-03-20: pdf xml html

kk-1994-04-03: pdf xml html

kk-1994-04-24: pdf xml html

kk-1994-05-01: pdf xml html

kk-1994-05-08: pdf xml html

kk-1994-05-15: pdf xml html

kk-1994-05-29: pdf xml html

kk-1994-06-12: pdf xml html

kk-1994-07-10: pdf xml html

kk-1994-07-31: pdf xml html

kk-1994-12-14: pdf xml html

1995

kk-1995-03-05: pdf xml html

kk-1995-03-19: pdf xml html

kk-1995-03-26: pdf xml html

kk-1995-04-09: pdf xml html

kk-1995-07-02: pdf xml html

kk-1995-08-27: pdf xml html

1996

kk-1996-02-04: pdf xml html

kk-1996-03-24: pdf xml html

kk-1996-04-21: pdf xml html

1997

sm-1997-11-14: pdf xml html

sm-1997-11-21: pdf xml html

sm-1997-11-28: pdf xml html

sm-1997-12-05: pdf xml html

sm-1997-12-12: pdf xml html

sm-1997-12-26: pdf xml html

1998

sm-1998-01-02: pdf xml html

sm-1998-01-16: pdf xml html

sm-1998-01-16: pdf xml html

sm-1998-01-23: pdf xml html

sm-1998-01-30: pdf xml html

sm-1998-02-06: pdf xml html

sm-1998-02-13: pdf xml html

sm-1998-02-20: pdf xml html

sm-1998-03-20: pdf xml html

sm-1998-03-27: pdf xml html

sm-1998-04-03: pdf xml html

sm-1998-04-10: pdf xml html

sm-1998-04-17: pdf xml html

sm-1998-04-24: pdf xml html

sm-1998-05-01: pdf xml html

sm-1998-05-08: pdf xml html

sm-1998-05-15: pdf xml html

sm-1998-06-05: pdf xml html

sm-1998-06-12: pdf xml html

sm-1998-06-19: pdf xml html

sm-1998-06-26: pdf xml html

sm-1998-07-03: pdf xml html

sm-1998-07-17: pdf xml html

sm-1998-08-07: pdf xml html

sm-1998-08-14: pdf xml html

sm-1998-08-28: pdf xml html

sm-1998-09-04: pdf xml html

sm-1998-09-11: pdf xml html

sm-1998-09-18: pdf xml html

sm-1998-09-25: pdf xml html

sm-1998-10-02: pdf xml html

sm-1998-10-09: pdf xml html

sm-1998-10-16: pdf xml html

sm-1998-10-23: pdf xml html

sm-1998-10-30: pdf xml html

sm-1998-11-06: pdf xml html

sm-1998-11-20: pdf xml html

sm-1998-12-04: pdf xml html

sm-1998-12-11: pdf xml html

sm-1998-12-18: pdf xml html

2001

sm-2001-04-13: pdf xml html

sm-2001-04-20: pdf xml html

sm-2001-04-27: pdf xml html

sm-2001-05-25: pdf xml html

sm-2001-06-15: pdf xml html

sm-2001-07-20: pdf xml html

sm-2001-09-14: pdf xml html

sm-2001-12-07: pdf xml html

sm-2001-12-14: pdf xml html

sm-2001-12-21: pdf xml html

sm-2001-12-28: pdf xml html

sm-2002-01-04: pdf xml html

sm-2002-01-11: pdf xml html

2002

sm-2002-03-08: pdf xml html

sm-2002-03-15: pdf xml html

sm-2002-03-22: pdf xml html

sm-2002-03-29: pdf xml html

sm-2002-04-05: pdf xml html

sm-2002-04-26: pdf xml html

sm-2002-05-03: pdf xml html

sm-2002-05-10: pdf xml html

sm-2002-05-17: pdf xml html

sm-2002-05-24: pdf xml html

sm-2002-05-31: pdf xml html

sm-2002-06-07: pdf xml html

sm-2002-06-14: pdf xml html

sm-2002-06-21: pdf xml html

sm-2002-06-28: pdf xml html

sm-2002-07-05: pdf xml html

sm-2002-07-12: pdf xml html

sm-2002-07-19: pdf xml html

sm-2002-07-26: pdf xml html

sm-2002-08-02: pdf xml html

sm-2002-08-09: pdf xml html

Colophon

Title: Sāhityavāraphalam (ml: സാഹിത്യവാരഫലം).

Author(s): M Krishnan Nair.

First publication details: Kalakaumudi Weekly; Trivandrum, Kerala; 1991-01-27.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: M Krishnan Nair, Sahityavaraphalam, Weekly Lietrary Column, സാഹിത്യവാരഫലം, എം കൃഷ്ണൻ നായർ, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: April 12, 2023.

Credits: The text of the original item is copyrighted to J Vijayamma, author’s inheritor. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation, only noncommercial uses of the work are permitted and adoptations must be shared under the same terms.

Cover: by . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: MS Aswathi; Proofing: Abdul Gafoor; Typesetter: JN Jamuna; Digitizer: KB Sujith; Encoding: JN Jamuna.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.